Verslag VERON VR 2023

Even vooraf:

Verslag als PDF.

Een kopie van de VR beschrijvingsbrief ligt ter inzage bij de afdelingssecretaris.

 

Beste afdelingsleden,

Hierbij het verslag van de VERON verenigingsraad van 2023.
Locatie: Het hart, Eefde
Aanwezig voor A35: Martin PA0MJM, Maurice PA3NXW, Franc PA9RCF, Jiri PG8W

Stipt 11:00 opende onze algemeen voorzitter Remy Denker de vergadering. Na een kommentaarloos goedkeuren van de notulen van 2022 nam PA7V namens A15 ‘t Gooi het woord voor de kascontrole. Ook dit jaar viel weer op hoeveel aandacht de algemeen penningmeester Peter de Bruijn had besteed aan de administratie. Voor 2024 wordt de kascommissie gevormd door A08 Centrum en A10 Deventer. A35 meldt zich als reserve aangezien niemand anders deze taak op zich wil nemen (behalve A15 opnieuw).
Tijdens de verslagen van bureaus en commissies werd door A19 Groningen opgemerkt dat de opleidingscommissie (??) .. Frans de Bles kan door persoonlijke omstandigheden de kar momenteel niet trekken. Hij heeft wel aangegeven z’n taken weer op te willen pakken. A19 wil eventueel hulp bieden.
Verslagen van alle (andere) commissies worden goedgekeurd.
Het algemeen secretariaat geeft aan dat het jaarlijks maken van de beschrijvingsbrief voor de VR veel tijd vergt. Aanhangende documenten zoals gedragscode, AVG en strategiedocumenten zullen in het vervolg alleen bij grote wijzigingen opnieuw worden opgesteld en verspreid.
Bij de verkiezingen van de HB leden worden de aftredende leden (de algemeen voorzitter en de algemeen secretaris) beiden herkozen. Er waren geen tegenkandidaten.
De voorzitter van de ICT commissie, Corné Lukken PD3SU kon helaas door werkdruk de taak niet bolwerken. Fred Verbrugh PA0FVH heeft de secretariaattaken overgenomen. Voorlopig wordt er geen nieuwe voorzitter gekozen en is de commissie een zelfsturende groep.
In de Jeugdcommissie wordt Hendrik Dijkstra PA0HDI bedankt voor z’n werkzaamheden. Hij heeft besloten de commissie te verlaten.
De presentatie van de PR commissie door Okko Ebens PH2CV gaat over de VERON media. De landelijke website heeft meer mensen nodig voor inhoud. Op dit moment doen 2 mensen dit werk. De nieuwsbrief wordt verzorgd door 3 mensen. Er zijn meer schrijvers gezocht. De webshop met PDF downloads van Electron: al het werk wordt op dit moment gedaan door 1 persoon. Voorbereidingen voor de DvdRA is maar een klein groepje. In 2022 was deze bijna niet doorgegaan omdat er te weinig mensen waren om het evenement voor te bereiden. Pinksterkamp, idem.
Conclusie: Veel meer vrijwilligers gezocht. Ga nog eens in je afdeling opzoek naar meer vrijwilligers voor activiteiten. Niet alleen binnen de afdeling zelf maar ook voor zaken op landelijk niveau.
Voordracht lid van verdienste Dick Veldstra ???. Z’n werkzaamheden: Vossenjacht Cie, activiteiten in en rond Meppel, Jeugdprojecten, ARDF. De vergadering gaat graag akkoord met de voordracht.
De rede van de voorzitter.
-Terugblik gevolgen COVID pandemie.
-Dank aan Okko Ebens z’n presentatie vanuit de PR commissie → vrijwilligers.
-106e amateuroverleg: 13 cm band maatregelen te streng voor amateurs.
-Discussie over EMV met Peter Zwamborn.
-Zendexamen gaat over naar CBR vanuit RDI (voormalig Agentschap Telekom). CBR wil een college van deskundigen oprichten. Weten nog niet of SRE daar een rol in gaat spelen.
Digitalisering en vooral automatisering van de hobby brengt een teloorgang van het sociale aspect teweeg. Er is veel kritiek dat er aan digitale technieken zo weinig aandacht besteed wordt in publicaties. Maar de groep die dit roept komt zelf niet met artikelen.
-Komt u ook: zorg dat speciale afdelingsactiviteiten doorgegeven en beter bekend worden zodat leden kunnen lezen wat er in hun afdeling georganiseerd wordt.
-Afdelingen zouden meer jeugdactiviteiten moeten organiseren.
-Jeugd Cie. Heeft contact met Scouting Nederland om aan een breder assortiment aan voor jeugdigen geschikte bouwpakketten te komen.
-DvdRA …
-DNAT …
-Contesten …
-IARU …
-World Conference 2023: 23cm, Wireles Power Transmission mogelijk grote verstoringen voor de hobby.
-Vrijwilligers bedankt. HB leden bedankt.
En dan is het tijd voor de lunch. Soep met broodjes staan te wachten net buiten de zaal.
Nadat iedereen voldoende is aangevuld kan de vergadering worden hervat met een uiteenzetting over hoe afdelingen met de VR voorstellen omgaan. Er zijn afdelingen die de VR voorstellen niet (goed) behandelen. Zorg dat de voorstellen op een vergadering uitgebreid doorgesproken kunnen worden, het stemgedrag wordt bepaald en afgevaardigden worden aangewezen.
Daarna kunnen de voorstellen voor dit jaar worden behandeld.
Voorstel 1 A19 Groningen. Formeel beeindigen PA0AA/PI4AA
Algemeen voorzitter: Er komt een artikel in het Electron over de historie van PI4AA door A02 Amersfoort. Helaas is er door gebrek aan vrijwilligers geen mogelijkheid om meer te bewerkstelligen. Mocht er in de toekomst een nieuwe groep voor landelijke uitzendingen opstaan, dan zal dit gezien worden als een nieuw initiatief en niet een continuering van PI4AA.
Voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Voorstel 2 A16 Gorinchem.
Afdracht naar afdelingen verhogen naar 20 euro per lid.
Amendement 1 A02 Amersfoort.
Eenmalige afdracht voor vaste kosten van 1000 euro per afdeling.
Amendement 2 A51 Bergen op Zoom.
Eenmalige afdracht van 10 euro per lid.
-Is dit noodzakelijk, gezien de vermogens van de afdelingen? Deze zijn relatief gezien groter dan die van de landelijke vereniging.
-Pm: Er zijn drie afdelingen die chronisch geldgebrek hebben. En dat zijn afdelingen die er een eigen honk op nahouden.
-Contributie en afdracht afhankelijk maken van inflatie? Beter niet aangezien er behoorlijk wat posten niet (goed) met de inflatie meebewegen.
-Pm: Bepaalde vaste kosten zoals bankkosten zijn wel erg sterk gestegen. Misschien volgend jaar een voorstel indienen die de basisafdracht verhoogt.
Stemming A2: 22V-211T-8O.
Stemming A1: 21V-196T-24O.
Stemming V2: 28V-212T-1O.
Voorstel is verworpen.
Voorstel 3 A18 ‘s Gravenhagen.
Voorstel ingetrokken.
Voorstel 4 A22 Zuid Limburg.
Centraal bureau: 1 Juni zullen alle Electrons die op CD beschikbaar zijn (en latere uitgaven) te downloaden zijn, gratis voor leden.
Voorstel ingetrokken.
Voorstel 5 A17 Gouda.
-HB: Electron redactie is al aan het onderzoeken welke lettertypen er allemaal gebruikt worden en er gaat gekeken worden welke beter leesbaar zijn. Ook naar het aantal kolommen wordt gekeken. Streven is om Jan. 2024 wijzigingen door te voeren.
-Drukker is in Vademecum te zuinig geweest met de inkt (opinie van andere professionele boekdrukker). Liever in de toekomst papierformaat bekijken (aan de kleine kant) en niet-glimmend papier gebruiken.
Voorstel ingetrokken.
Voorstel 6 A32 Meppel.
Algemeen penningmeester: Er zijn nu 7 afdelingen die een gekoppelde rekening hebben. Gezamenlijke rekening heeft veel extra werk voor de algemeen penningmeester. Dit omdat er van hem verwacht wordt dat hij alle verklaringen naar de bank aanlevert (UBO etc.). ING is de enige bank die nog gezamenlijke zakelijke rekeningen aanbiedt.
-Priverekening gebruiken? Problemen bij persoonlijk failliet. Er zijn bij overlijden eigenlijk nooit problemen geweest. De VERON heeft dan namelijk een vordering op de erfgenamen. Ook Box 3 problemen zijn niet aan de orde.
-Afdelingen die door de banken als een informele vereniging gezien worden, hebben moeite bij een bestuurswissel de rekening over te dragen. Dit was o.a. bij A35 Nijmegen een probleem.
-HB: Geld kan ook gestald worden op de landelijke rekening. De afdeling krijgt dan een tegoed wat ze ten alle tijden kunnen terugvorderen.
-Problemen bij ING, Rabo, Amro. SNS doet minder moeilijk.
Stemming V6: 59V-114T-68O.
Voorstel is verworpen.
Na de VR voorstellen is de begroting van 2023 aan de beurt. Deze wordt zonder tegenwerpselen goedgekeurd.
Rondvraag:
A?? ??? Er komen te weinig leden op een HHV af.
Commentaar algemeen bestuur: Je kan leuke activiteiten organiseren op dezelfde avond. Een HHV overslaan kan niet. Je hebt de discussie nodig. Daarom ook niet per mail stemmen o.i.d.
Om 14:40 wordt de vergadering gesloten.De volgende VR zal bij voorkeur worden gehouden op 20 april 2024.

Namens de afvaardiging van A35, afdelingssecretaris, Jiri Wichern, PG8W.