Verslag VERON VR 2023

Even vooraf:

Verslag als PDF.

Een kopie van de VR beschrijvingsbrief ligt ter inzage bij de afdelingssecretaris.

 

Beste afdelingsleden,

Hierbij het verslag van de VERON verenigingsraad van 2023.
Locatie: Het hart, Eefde
Aanwezig voor A35: Martin PA0MJM, Maurice PA3NXW, Franc PA9RCF, Jiri PG8W

Stipt 11:00 opende onze algemeen voorzitter Remy Denker de vergadering. Na een kommentaarloos goedkeuren van de notulen van 2022 nam PA7V namens A15 ‘t Gooi het woord voor de kascontrole. Ook dit jaar viel weer op hoeveel aandacht de algemeen penningmeester Peter de Bruijn had besteed aan de administratie. Voor 2024 wordt de kascommissie gevormd door A08 Centrum en A10 Deventer. A35 meldt zich als reserve aangezien niemand anders deze taak op zich wil nemen (behalve A15 opnieuw).
Tijdens de verslagen van bureaus en commissies werd door A19 Groningen opgemerkt dat de opleidingscommissie (??) .. Frans de Bles kan door persoonlijke omstandigheden de kar momenteel niet trekken. Hij heeft wel aangegeven z’n taken weer op te willen pakken. A19 wil eventueel hulp bieden.
Verslagen van alle (andere) commissies worden goedgekeurd.
Het algemeen secretariaat geeft aan dat het jaarlijks maken van de beschrijvingsbrief voor de VR veel tijd vergt. Aanhangende documenten zoals gedragscode, AVG en strategiedocumenten zullen in het vervolg alleen bij grote wijzigingen opnieuw worden opgesteld en verspreid.
Bij de verkiezingen van de HB leden worden de aftredende leden (de algemeen voorzitter en de algemeen secretaris) beiden herkozen. Er waren geen tegenkandidaten.
De voorzitter van de ICT commissie, Corné Lukken PD3SU kon helaas door werkdruk de taak niet bolwerken. Fred Verbrugh PA0FVH heeft de secretariaattaken overgenomen. Voorlopig wordt er geen nieuwe voorzitter gekozen en is de commissie een zelfsturende groep.
In de Jeugdcommissie wordt Hendrik Dijkstra PA0HDI bedankt voor z’n werkzaamheden. Hij heeft besloten de commissie te verlaten.
De presentatie van de PR commissie door Okko Ebens PH2CV gaat over de VERON media. De landelijke website heeft meer mensen nodig voor inhoud. Op dit moment doen 2 mensen dit werk. De nieuwsbrief wordt verzorgd door 3 mensen. Er zijn meer schrijvers gezocht. De webshop met PDF downloads van Electron: al het werk wordt op dit moment gedaan door 1 persoon. Voorbereidingen voor de DvdRA is maar een klein groepje. In 2022 was deze bijna niet doorgegaan omdat er te weinig mensen waren om het evenement voor te bereiden. Pinksterkamp, idem.
Conclusie: Veel meer vrijwilligers gezocht. Ga nog eens in je afdeling opzoek naar meer vrijwilligers voor activiteiten. Niet alleen binnen de afdeling zelf maar ook voor zaken op landelijk niveau.
Voordracht lid van verdienste Dick Veldstra ???. Z’n werkzaamheden: Vossenjacht Cie, activiteiten in en rond Meppel, Jeugdprojecten, ARDF. De vergadering gaat graag akkoord met de voordracht.
De rede van de voorzitter.
-Terugblik gevolgen COVID pandemie.
-Dank aan Okko Ebens z’n presentatie vanuit de PR commissie → vrijwilligers.
-106e amateuroverleg: 13 cm band maatregelen te streng voor amateurs.
-Discussie over EMV met Peter Zwamborn.
-Zendexamen gaat over naar CBR vanuit RDI (voormalig Agentschap Telekom). CBR wil een college van deskundigen oprichten. Weten nog niet of SRE daar een rol in gaat spelen.
Digitalisering en vooral automatisering van de hobby brengt een teloorgang van het sociale aspect teweeg. Er is veel kritiek dat er aan digitale technieken zo weinig aandacht besteed wordt in publicaties. Maar de groep die dit roept komt zelf niet met artikelen.
-Komt u ook: zorg dat speciale afdelingsactiviteiten doorgegeven en beter bekend worden zodat leden kunnen lezen wat er in hun afdeling georganiseerd wordt.
-Afdelingen zouden meer jeugdactiviteiten moeten organiseren.
-Jeugd Cie. Heeft contact met Scouting Nederland om aan een breder assortiment aan voor jeugdigen geschikte bouwpakketten te komen.
-DvdRA …
-DNAT …
-Contesten …
-IARU …
-World Conference 2023: 23cm, Wireles Power Transmission mogelijk grote verstoringen voor de hobby.
-Vrijwilligers bedankt. HB leden bedankt.
En dan is het tijd voor de lunch. Soep met broodjes staan te wachten net buiten de zaal.
Nadat iedereen voldoende is aangevuld kan de vergadering worden hervat met een uiteenzetting over hoe afdelingen met de VR voorstellen omgaan. Er zijn afdelingen die de VR voorstellen niet (goed) behandelen. Zorg dat de voorstellen op een vergadering uitgebreid doorgesproken kunnen worden, het stemgedrag wordt bepaald en afgevaardigden worden aangewezen.
Daarna kunnen de voorstellen voor dit jaar worden behandeld.
Voorstel 1 A19 Groningen. Formeel beeindigen PA0AA/PI4AA
Algemeen voorzitter: Er komt een artikel in het Electron over de historie van PI4AA door A02 Amersfoort. Helaas is er door gebrek aan vrijwilligers geen mogelijkheid om meer te bewerkstelligen. Mocht er in de toekomst een nieuwe groep voor landelijke uitzendingen opstaan, dan zal dit gezien worden als een nieuw initiatief en niet een continuering van PI4AA.
Voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.
Voorstel 2 A16 Gorinchem.
Afdracht naar afdelingen verhogen naar 20 euro per lid.
Amendement 1 A02 Amersfoort.
Eenmalige afdracht voor vaste kosten van 1000 euro per afdeling.
Amendement 2 A51 Bergen op Zoom.
Eenmalige afdracht van 10 euro per lid.
-Is dit noodzakelijk, gezien de vermogens van de afdelingen? Deze zijn relatief gezien groter dan die van de landelijke vereniging.
-Pm: Er zijn drie afdelingen die chronisch geldgebrek hebben. En dat zijn afdelingen die er een eigen honk op nahouden.
-Contributie en afdracht afhankelijk maken van inflatie? Beter niet aangezien er behoorlijk wat posten niet (goed) met de inflatie meebewegen.
-Pm: Bepaalde vaste kosten zoals bankkosten zijn wel erg sterk gestegen. Misschien volgend jaar een voorstel indienen die de basisafdracht verhoogt.
Stemming A2: 22V-211T-8O.
Stemming A1: 21V-196T-24O.
Stemming V2: 28V-212T-1O.
Voorstel is verworpen.
Voorstel 3 A18 ‘s Gravenhagen.
Voorstel ingetrokken.
Voorstel 4 A22 Zuid Limburg.
Centraal bureau: 1 Juni zullen alle Electrons die op CD beschikbaar zijn (en latere uitgaven) te downloaden zijn, gratis voor leden.
Voorstel ingetrokken.
Voorstel 5 A17 Gouda.
-HB: Electron redactie is al aan het onderzoeken welke lettertypen er allemaal gebruikt worden en er gaat gekeken worden welke beter leesbaar zijn. Ook naar het aantal kolommen wordt gekeken. Streven is om Jan. 2024 wijzigingen door te voeren.
-Drukker is in Vademecum te zuinig geweest met de inkt (opinie van andere professionele boekdrukker). Liever in de toekomst papierformaat bekijken (aan de kleine kant) en niet-glimmend papier gebruiken.
Voorstel ingetrokken.
Voorstel 6 A32 Meppel.
Algemeen penningmeester: Er zijn nu 7 afdelingen die een gekoppelde rekening hebben. Gezamenlijke rekening heeft veel extra werk voor de algemeen penningmeester. Dit omdat er van hem verwacht wordt dat hij alle verklaringen naar de bank aanlevert (UBO etc.). ING is de enige bank die nog gezamenlijke zakelijke rekeningen aanbiedt.
-Priverekening gebruiken? Problemen bij persoonlijk failliet. Er zijn bij overlijden eigenlijk nooit problemen geweest. De VERON heeft dan namelijk een vordering op de erfgenamen. Ook Box 3 problemen zijn niet aan de orde.
-Afdelingen die door de banken als een informele vereniging gezien worden, hebben moeite bij een bestuurswissel de rekening over te dragen. Dit was o.a. bij A35 Nijmegen een probleem.
-HB: Geld kan ook gestald worden op de landelijke rekening. De afdeling krijgt dan een tegoed wat ze ten alle tijden kunnen terugvorderen.
-Problemen bij ING, Rabo, Amro. SNS doet minder moeilijk.
Stemming V6: 59V-114T-68O.
Voorstel is verworpen.
Na de VR voorstellen is de begroting van 2023 aan de beurt. Deze wordt zonder tegenwerpselen goedgekeurd.
Rondvraag:
A?? ??? Er komen te weinig leden op een HHV af.
Commentaar algemeen bestuur: Je kan leuke activiteiten organiseren op dezelfde avond. Een HHV overslaan kan niet. Je hebt de discussie nodig. Daarom ook niet per mail stemmen o.i.d.
Om 14:40 wordt de vergadering gesloten.De volgende VR zal bij voorkeur worden gehouden op 20 april 2024.

Namens de afvaardiging van A35, afdelingssecretaris, Jiri Wichern, PG8W.

Nieuwe N-Cursus 2023

Cursus vanaf mei op dinsdagavond in de Ark van Oost

Vanaf april 2023 worden de afdelingsavonden op de eerste en derde vrijdagavond van de maand gehouden in Wijkcentrum Ark van Oost, Cipresstraat 154 in Nijmegen. De Novice-cursus wordt tot nu echter nog steeds op dinsdagavond gehouden in het gebouw van Scouting Woezik. Dinsdag 18 april is de laatste cursusavond bij Scouting Woezik.
Vanaf mei wordt de cursus door Franc Grootjen (PA9RCF) gegeven in het wijkcentrum Ark van Oost. De avonden beginnen om 19:30 uur en duren tot 21:00 uur. De cursusdata zijn: 2 mei, 16 mei, 6 juni, 20 juni en 4 juli.

Voordat een radiozendamateur mag zenden moet hij bewijzen dat hij genoeg kennis heeft van techniek en regelgeving. Daarvoor moet een examen (Novice of Full) worden gedaan. Iedereen die zich wil voorbereiden voor het N-examen, dus ook geïnteresseerden buiten de afdeling of de Veron, kunnen zich aanmelden bij Franc Grootjen (franc@me.com). Je wordt dan op de hoogte gehouden wanneer de volgende cursus editie gestart wordt.

Verslag VERON VR 2022

Even vooraf:

Verslag als PDF.

Een kopie van de VR beschrijvingsbrief ligt ter inzage bij de afdelingssecretaris.

 

Beste afdelingsleden,

Hierbij het verslag van de VERON verenigingsraad van 2022.

Het openen van de vergadering begon zoals gebruikelijk met het turven van de aan- en afwezige afdelingen. Hierbij viel op dat onze noorderburen, A06 Arnhem, niet aanwezig waren.
In de enkele minuten stilte voor onze silent keys werd ook Louise PA0LWZ genoemd als een lang en actief lid van onze radiogemeenschap.

De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd, waarbij nog wel enige discussie was over de gedetailleerdheid ervan. Een lid was niet gecharmeerd van het feit dat de microfoondiscussies over de VR voorstellen meestal niet of slechts summier werden meegenomen. Erik-Jan, de algemeen secretaris, bracht daar tegenin dat die vaak zo chaotisch verlopen dat een poging die te notuleren er moeilijk recht aan zou kunnen doen en dat het uiteindelijke besluit met eventueel korte reden waarom genoeg zou moeten zijn.

In het blok van de verslagen van de secretaris en penningmeester zou A15 ‘t Gooi de dechargeverlening voorlezen van de kascontrolecommissie. Die was echter op dat moment niet aanwezig waardoor A35 Nijmegen naar voren werd gevraagd. Ik, ondergetekende, heb de verklaring voorgelezen zoals opgetekend en ingediend door onder andere onze Maurice, PA3NXW, waarna de afdelingsvertegenwoordiger van het Gooi binnenkwam en mijn lezing bevestigde. Nijmegen is na twee jaar en een jaar reserve, kascontrole af en PA9HV, A10 Deventer, neemt het stokje over.

Vervolgens was het tijd voor de verslagen van de bureaus en commissies. Klaas Robers, PAØKLS nam het woord om ons attent te maken op een niet-Nederlandse zin, midden op pagina 72 van de beschrijvingsbrief, in het verslag van de werkgroep overleg overheid. Deze werd in allerijl aangepast.

In de verkiezingen werden beide aftredende hoofdbestuursleden, Guido van den Berg PA0GMMen Peter Zwamborn PE1GEX, per acclamatie herkozen. Helaas heeft Johan Jongbloed PA0JEM de organisatie vanwege persoonlijke redenen verlaten. Corné Lukken PD3SU neemt de taak van voorzitter van de ICT commissie over. En Okko Ebens PH2CV is aangesteld als voorzitter PR. Tevens is Okko verkozen als HB lid.

Peter Zwamborn hield vervolgens een lezing over hoe cursussen binnen de afdeling georganiseerd worden en wat daar verder mee gedaan kon worden. Een onderwerp wat veel discussie losmaakte. Klaas gaf daar een mini-lezing over de voordelen van klassikaal onderwijs overheen.

Na dit beladen onderwerp haalde de algemeen voorzitter, Remy Denker PA0AGF, het pauzepunt naar voren zodat we tijdig onze magen konden vullen met heerlijke broodjes en vers fruit.

Na de pauze werd het onderwerp, de amateuropleiding, verder besproken door PC2F, indiener en uitvoerder van VR voorstel 9 uit 2019, A03, Amersfoort: Opleiding 2.0. Om aspirant-radiozendamateurs een goede mogelijkheid tot opleiden te bieden, is samenwerking nodig van verschillende groepen binnen de VERON. Ook zou er het nodige gedigitaliseerd/online moeten plaatsvinden, eventueel met hulp van een geschikt e-learning platform. Door de coronaperikelen had hij wel minder tijd aan het onderwerp kunnen besteden en bood hij ook z’n excuses aan dat er nu pas iets ‘hoorbaar’ was. Van mogelijkheden en onmogelijkheden was een kort verslag gemaakt en verschillende leden boden aan hem met de toekomstige uitwerking te helpen, waaronder Klaas, al was het met duidelijke tegenzin (vanwege dat ‘2.0’ aspect). De ICT commissie, bij monde van Corné, gaf aan mee te willen helpen naar een onderzoek van geschikte e-learning platformen. Wel open-source, omdat commerciële platformen onbetaalbaar zijn.

Er werden drie leden gevraagd de zaal te verlaten, waaronder de secretaris en vice-voorzitter.
De afgevaardigden gaven hun toestemming en Erik-Jan werd benoemd tot lid van verdienste vanwege z’n jarenlange secretaris werk. Kees Murre PA2CHM werd benoemd als ere-lid, onder andere voor z’n werk voor het service bureau en VERON fonds. En Guido werd bij hoge (statutaire?) uitzondering benoemd tot super-erelid voor z’n 50 werkzame jaren in het hoofdbestuur.

Hierna nam Remy nogmaals het woord, nu voor z’n eigen verslag. Hij noemde daarin de oorlog in de Oekraïne, de voorzichtige stijging van het ledenaantal na decennia van daling, het staken van de uitzendingen van PI4AA begeleid met een oproep aan afdelingen dat zij uitzendingen kunnen verzorgen onder de call, als zij willen. De in kleine kring maar hoogstaande gedeelde kennis in radiorondes. Graag zouden daarvoor geschikte onderwerpen ook in het Electron te lezen kunnen zijn. Hij vermeldde de vernieuwde uitgave van het vademecum, de verslechtering van de ethische condities op de banden – taalverruwing en piraterij, de volgende fase van werkzaamheden in de EMC commissie en een oproep nog meer de VERON huisstijl en website-templates te gebruiken, ook vanwege de cyberveiligheid.

Peter de Bruijn PA3CWS nam vervolgens de begroting voor het komende jaar door. PI4AA was daarbij uit de begroting gehaald. Als er in de toekomst onder de call weer uitgezonden wordt, zijn er wel financiële middelen beschikbaar, mochten die nodig zijn.

En daarna was het tijd voor de rondvraag.
– Gerard Nijboer, PA1AT, vond dat er te weinig aandacht was voor het VERON pinksterkamp en dat in het verleden geboden faciliteiten niet meer aanwezig leken te zijn. De pinksterkamporganisatie was slecht bereikbaar, campingplaatsen konden alleen voor veel te hoge bedragen via een bookingsite geregeld worden, campingfaciliteiten waren ondermaats en blijkbaar was er ook nog een verbolgen campingeigenaar.
Het pinksterkamp heeft een eigen website waarop alle informatie te vinden is en het boeken van standplaatsen kan alleen via de campingeigenaar omdat die het in eigen beheer wilde houden.
– Vaantjes van de PA-beker zouden te laat verstuurd worden. De contest manager bracht in dat de contest in november gegeven was, het nu pas april is… “Wat is lang? Geduld is een schone zaak”.
– Het zou onduidelijk zijn waar Silent Key berichten zouden moeten worden aangegeven. Corné wist te vertellen dat er een apart websiteformulier op de hoofdsite voor was.
– Het digitaliseren en publiceren van oude jaargangen Electron heeft vertraging opgelopen. Mede door het vertrek van Johan PA3JEM en coronaperikelen. Maar er wordt nog steeds aan gewerkt, onder andere door Fred Verbrugh PA0FVH (ICT commissie).
– Over de slotanalyse van afdelingen. Er is veel te weinig feedback op gekomen en conclusies voor wijzigingen in het beleidsplan zijn er daarom niet uit te treken. Wel worden een aantal genoemde punten meegenomen in de gang van zaken binnen de besturen. Voor A35 Nijmegen ligt er nog een taak dit op te pakken. Door de bestuursproblematiek van het afgelopen jaar heeft niemand binnen A35 zich met dit onderwerp bezig gehouden.

De volgende VR zal worden gehouden op 22 april 2023.

Namens de afvaardiging van A35, afdelingssecretaris, Jiri Wichern, PG8W.

2020-Snertjacht

Op 16 februari 2020 was er weer de traditionele snertjacht.

Hierbij een kort verslag:

Hierbij De Uitslag Van De Veron A35 Snertjacht 2020

en een foto verslag door Ardo van Kampen:

Hierbij de link: https://www.flickr.com/photos/190163013@N05/albums/72177720306910663

.

http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1949561

In de periode van 12 tot en met 22 september heeft de afdeling Nijmegen van de VERON een radio station in de lucht gehouden.
Dit ter herdenking van hen die 75 jaar geleden Nijmegen en omgeving bevrijd hebben.
De speciale call was PA75OMG ( Operatie Market Garden ) .

Vele HAM’s en anderen hebben het station bezocht. zie ook de foto impressie van PA0AVK.

http://jalbum.net/nl/browse/user/album/1949561

Tijdens de periode zijn er bijna 2000 verbindingen gelogd.

2019 Omg Totaal Bew03

 

 

160m Antenne

Rob PA0RBI toont enkele eenvoudige bouwprojecten voor de zendamateur.
Deze staan voor u klaar in PDF format;

– A: Een eenvoudige 160m antenne op zolder.
– B: Compacte antenne voor de 80m en 160 m.
– C: Een 40m Dipool op de slaapkamer.
– D: Eenvoudig J-antenne zelfbouw project voor de 70cm band.
– E: Ombouw professionele 70cm antenne.
– F: Microfoon compressor voor de SEM 25/35.
– G: Ferriet antenne.

A; 160m Antenne

Regionale 160m-verbindingen zijn uitermate stabiel.
De grondgolf komt een stuk verder dan op 80m en in de winter heb je geen last van een “dode zone”.
Alleen de grote antenne schrikt af, of toch niet….

B; Altrade Compacte Antenne Voor 80m En 160m In Een Slaapkamer

In mijn Beuningse tijd experimenteerde ik met een 160m-antenne op zolder.
In de zelfde ruimte waren andere antennes ondergebracht, waaronder een magnetische loop voor 80m.
De gedachte achter het experiment was, dat bij optimaliseren van de stroom in de antennedraad, er iets moest gebeuren.
Dat doe je door een “top loaded vertical” te creëren.

C; 40m Dipool

Een compactie 40m dipool die ik in de slaapkamer weggespannen had.
Lengte totaal 8.2 m.

D; J Antenne

Eenvoudig J-antenne zelfbouw project voor de 70cm band.

E; 70cm Ant Prof

Ombouw professionele 70cm antenne. Op de radiomarkt van Rosmalen heeft Rob een professionele 70 cm antenne gezien.
Lees zijn artikel aangaande de aanpassing van deze antenne voor de amateurband.

F; Compressor Voor De SEM25 WORD

Microfoon compressor voor de SEM 25/35. Deze is voor meerdere doelen te gebruiken.
Zowel voor electret microfoons als voor koolmicrofoons.

G; Ferrietantenne

Ferriet antenne. Met een op de beurs gekochte bundel ferrietstaven kun je een nuttige ontvangstantenne maken.
Met een source-volger pas je de antenne aan de kabel aan.
Eventueel kun je de ferrietantenne tegen elektrische velden afschermen.

H; Diamond V2000

De populariteit van de V2000 hangt samen met de drie banden waar hij geschikt voor is, een niet te kleine verticale openingshoek en de makkelijke opstelling.
In 2016 overleed de mijne, omdat ik er een te hoog vermogen op gezet had. Het betrof de 2m-band. Ik heb er toen maar een nieuwe op geplaatst en de kapotte V2000 in de opslag gezet.

 

 

Microfoon tijdens mobiel?

Gelezen op internet.
Bron bij de redactie bekend.

Der zijn wat meningsverschillen over wat nog wel of niet mag na
de “uitbreiding van artikel 61a “
Ik dacht er goed aan te doen om deze vraag neer te leggen bij onze wetgever ..

Lees meer

Special station Bombardement Nijmegen 2019

Brandgrens024.

Op 22 februari 2019 is het 75 jaar geleden dat het stadshart van Nijmegen door Amerikaanse bommen werd verwoest. Het kostte bijna 800 mensen het leven en er vielen ook vele honderden gewonden. In dit bijzondere herdenkingsjaar hebben we extra stilgestaan bij die noodlottige 22 februari in 1944.

Tegenwoordig is de grens van de verwoestingen aangegeven met herinneringsplaatjes op het trottoir langs de grens van verwoestingen. Elk plaatje herdenkt de naam van een slachtoffer.

We hebben op donderdagavond 21 februari 2019, met 800 mensen, bij elk herinneringsplaatje in het stadscentrum stil gestaan met lichtjes, gedichten, zang. PA0RBI was vanaf de Blauwe Steen, die op de Brandgrens ligt, in de lucht. Een kwartier lang, vanaf 20:00 uur, kwam dan de Brandgrens tot leven.

Een van de 800 herdenkingsplaatjes met de naam van een slachtoffer van het bombardement.

To commemorate 800 victims of the bombardment on February 22, 1944, 800 participants stood on
the 800 remembrance plates on Februari 21, from 20.00h – 20.15h.
My role was to stand on the “Blue Stone” with a multi frequency radio set-up.

In de lucht met een militaire SEM35 transceiver op 51.7MHz.

 

Nu met een moderne portofoon op het landelijk dekkende PI2NOS-netwerk.

(foto’s eigendom van F. van Haalen en R. Breebaart, zijn vrij voor algemeen gebruik).

2019-snertjacht

Hierbij een foto impressie van de op 17 februari 2019 gehouden snertjacht.

Fotograaf  Ardo PA0AVK. (c).

ARDF weekend in Maasmechelen

Hierbij enkele foto’s van het ARDF weekend in Maasmechelen 2018. De foto’s zijn gemaakt door Sonja, Wilma & Wim.