Verslag VERON VR 2022

Even vooraf:

Verslag als PDF.

Een kopie van de VR beschrijvingsbrief ligt ter inzage bij de afdelingssecretaris.

 

Beste afdelingsleden,

Hierbij het verslag van de VERON verenigingsraad van 2022.

Het openen van de vergadering begon zoals gebruikelijk met het turven van de aan- en afwezige afdelingen. Hierbij viel op dat onze noorderburen, A06 Arnhem, niet aanwezig waren.
In de enkele minuten stilte voor onze silent keys werd ook Louise PA0LWZ genoemd als een lang en actief lid van onze radiogemeenschap.

De notulen van de vorige vergadering werden goedgekeurd, waarbij nog wel enige discussie was over de gedetailleerdheid ervan. Een lid was niet gecharmeerd van het feit dat de microfoondiscussies over de VR voorstellen meestal niet of slechts summier werden meegenomen. Erik-Jan, de algemeen secretaris, bracht daar tegenin dat die vaak zo chaotisch verlopen dat een poging die te notuleren er moeilijk recht aan zou kunnen doen en dat het uiteindelijke besluit met eventueel korte reden waarom genoeg zou moeten zijn.

In het blok van de verslagen van de secretaris en penningmeester zou A15 ‘t Gooi de dechargeverlening voorlezen van de kascontrolecommissie. Die was echter op dat moment niet aanwezig waardoor A35 Nijmegen naar voren werd gevraagd. Ik, ondergetekende, heb de verklaring voorgelezen zoals opgetekend en ingediend door onder andere onze Maurice, PA3NXW, waarna de afdelingsvertegenwoordiger van het Gooi binnenkwam en mijn lezing bevestigde. Nijmegen is na twee jaar en een jaar reserve, kascontrole af en PA9HV, A10 Deventer, neemt het stokje over.

Vervolgens was het tijd voor de verslagen van de bureaus en commissies. Klaas Robers, PAØKLS nam het woord om ons attent te maken op een niet-Nederlandse zin, midden op pagina 72 van de beschrijvingsbrief, in het verslag van de werkgroep overleg overheid. Deze werd in allerijl aangepast.

In de verkiezingen werden beide aftredende hoofdbestuursleden, Guido van den Berg PA0GMMen Peter Zwamborn PE1GEX, per acclamatie herkozen. Helaas heeft Johan Jongbloed PA0JEM de organisatie vanwege persoonlijke redenen verlaten. Corné Lukken PD3SU neemt de taak van voorzitter van de ICT commissie over. En Okko Ebens PH2CV is aangesteld als voorzitter PR. Tevens is Okko verkozen als HB lid.

Peter Zwamborn hield vervolgens een lezing over hoe cursussen binnen de afdeling georganiseerd worden en wat daar verder mee gedaan kon worden. Een onderwerp wat veel discussie losmaakte. Klaas gaf daar een mini-lezing over de voordelen van klassikaal onderwijs overheen.

Na dit beladen onderwerp haalde de algemeen voorzitter, Remy Denker PA0AGF, het pauzepunt naar voren zodat we tijdig onze magen konden vullen met heerlijke broodjes en vers fruit.

Na de pauze werd het onderwerp, de amateuropleiding, verder besproken door PC2F, indiener en uitvoerder van VR voorstel 9 uit 2019, A03, Amersfoort: Opleiding 2.0. Om aspirant-radiozendamateurs een goede mogelijkheid tot opleiden te bieden, is samenwerking nodig van verschillende groepen binnen de VERON. Ook zou er het nodige gedigitaliseerd/online moeten plaatsvinden, eventueel met hulp van een geschikt e-learning platform. Door de coronaperikelen had hij wel minder tijd aan het onderwerp kunnen besteden en bood hij ook z’n excuses aan dat er nu pas iets ‘hoorbaar’ was. Van mogelijkheden en onmogelijkheden was een kort verslag gemaakt en verschillende leden boden aan hem met de toekomstige uitwerking te helpen, waaronder Klaas, al was het met duidelijke tegenzin (vanwege dat ‘2.0’ aspect). De ICT commissie, bij monde van Corné, gaf aan mee te willen helpen naar een onderzoek van geschikte e-learning platformen. Wel open-source, omdat commerciële platformen onbetaalbaar zijn.

Er werden drie leden gevraagd de zaal te verlaten, waaronder de secretaris en vice-voorzitter.
De afgevaardigden gaven hun toestemming en Erik-Jan werd benoemd tot lid van verdienste vanwege z’n jarenlange secretaris werk. Kees Murre PA2CHM werd benoemd als ere-lid, onder andere voor z’n werk voor het service bureau en VERON fonds. En Guido werd bij hoge (statutaire?) uitzondering benoemd tot super-erelid voor z’n 50 werkzame jaren in het hoofdbestuur.

Hierna nam Remy nogmaals het woord, nu voor z’n eigen verslag. Hij noemde daarin de oorlog in de Oekraïne, de voorzichtige stijging van het ledenaantal na decennia van daling, het staken van de uitzendingen van PI4AA begeleid met een oproep aan afdelingen dat zij uitzendingen kunnen verzorgen onder de call, als zij willen. De in kleine kring maar hoogstaande gedeelde kennis in radiorondes. Graag zouden daarvoor geschikte onderwerpen ook in het Electron te lezen kunnen zijn. Hij vermeldde de vernieuwde uitgave van het vademecum, de verslechtering van de ethische condities op de banden – taalverruwing en piraterij, de volgende fase van werkzaamheden in de EMC commissie en een oproep nog meer de VERON huisstijl en website-templates te gebruiken, ook vanwege de cyberveiligheid.

Peter de Bruijn PA3CWS nam vervolgens de begroting voor het komende jaar door. PI4AA was daarbij uit de begroting gehaald. Als er in de toekomst onder de call weer uitgezonden wordt, zijn er wel financiële middelen beschikbaar, mochten die nodig zijn.

En daarna was het tijd voor de rondvraag.
– Gerard Nijboer, PA1AT, vond dat er te weinig aandacht was voor het VERON pinksterkamp en dat in het verleden geboden faciliteiten niet meer aanwezig leken te zijn. De pinksterkamporganisatie was slecht bereikbaar, campingplaatsen konden alleen voor veel te hoge bedragen via een bookingsite geregeld worden, campingfaciliteiten waren ondermaats en blijkbaar was er ook nog een verbolgen campingeigenaar.
Het pinksterkamp heeft een eigen website waarop alle informatie te vinden is en het boeken van standplaatsen kan alleen via de campingeigenaar omdat die het in eigen beheer wilde houden.
– Vaantjes van de PA-beker zouden te laat verstuurd worden. De contest manager bracht in dat de contest in november gegeven was, het nu pas april is… “Wat is lang? Geduld is een schone zaak”.
– Het zou onduidelijk zijn waar Silent Key berichten zouden moeten worden aangegeven. Corné wist te vertellen dat er een apart websiteformulier op de hoofdsite voor was.
– Het digitaliseren en publiceren van oude jaargangen Electron heeft vertraging opgelopen. Mede door het vertrek van Johan PA3JEM en coronaperikelen. Maar er wordt nog steeds aan gewerkt, onder andere door Fred Verbrugh PA0FVH (ICT commissie).
– Over de slotanalyse van afdelingen. Er is veel te weinig feedback op gekomen en conclusies voor wijzigingen in het beleidsplan zijn er daarom niet uit te treken. Wel worden een aantal genoemde punten meegenomen in de gang van zaken binnen de besturen. Voor A35 Nijmegen ligt er nog een taak dit op te pakken. Door de bestuursproblematiek van het afgelopen jaar heeft niemand binnen A35 zich met dit onderwerp bezig gehouden.

De volgende VR zal worden gehouden op 22 april 2023.

Namens de afvaardiging van A35, afdelingssecretaris, Jiri Wichern, PG8W.